INTRANET FECDAS    CONTACTAR FECDAS GESTIÓ
 NOSALTRES
 AGENDA OFICIAL FECDAS
 AGENDA D´ACTIVITATS CLUBS
 CLUBS ESPORTIUS
 CENTRES ASSOCIATS
 GALERIES AUDIOVISUALS
 ECAS - ESCOLA CATALANA
 D´ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
 
Pesca submarina

La pesca en apnea és la recerca i captura d'animals vius en estat de llibertat, especialment peixos, efectuada per un nedador (bussejador en apnea o apneista) en què l'autonomia del qual depèn exclusivament de la seva capacitat física a l'hora de capbussar-se.

FotoLa pesca a pulmó lliure és un esport minoritari i, alhora, molt arrelat i popular a Catalunya, i té un caràcter altament formatiu per als joves tant pel que fa al conreu de les capacitats físiques, psíquiques i morals del propi esportista com per al coneixement i el respecte pel mar i els peixos.

Podem afirmar, de manera contundent, que la pesca submarina és un sistema de pesca selectiu, racional i responsable perquè el pescador submarí pot decidir la mida i el tipus de peix que vol capturar i descartar-ne la pesca si no assoleix les condicions que aquesta pràctica esportiva té establertes com a necessàries -mida, pes...-. Això diferència de manera absoluta la pesca submarina, que discrimina, de la resta de tipus de pesca, en què la captura és completament indiscriminada.

Una dada important que ajuda a entendre la veritable incidència del pescador submarí en el medi marí és la poca fondària a què pot arribar a pulmó lliure: només això ja representa una limitació seriosa a la seva relació amb el mar.

 Foto 

Els objectius d'una pesca responsable i sostenible han de ser aquells que es basen en les següents pautes: no sobreexplotar els recursos del calador; no desaprofitar-ne els recursos; no trastornar ni alterar de cap manera el cicle de reproducció de les espècies i no destruir la flora ni fer malbé l'entorn.

La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, molt conscienciada amb la conservació del medi natural, imparteix cursos a través dels clubs federats per donar a conèixer la normativa vigent i el reglament esportiu de la disciplina, que és molt més selectiu que la normativa oficial que emana de les Administracions públiques i que se li pot aplicar.

Per desenvolupar aquesta activitat, cal tenir expedida la llicència de pesca recreativa que facilita la Generalitat de Catalunya i que inclou la presentació d'un certificat mèdic amb una vigència anterior a un any i, també, la lllicència esportiva de la FECDAS, que actua com a assegurança, com a pòlissa de responsabilitat civil i com a permís d'armes obligatoris.

 

Correu electrònic del departament de Pesca submarina: pescasub@fecdas.cat

A on puc fer consulta, pagament i reimpressió de la llicencia de pesca submarina recreativa
 – 
A on puc expedir la llicencia de pesca submarina recreativa
 – 
La llicència de pesca subaquàtica o pesca submarina és una autorització de la Generalitat de Catalunya per a la pràctica de la pesca recreativa submarina, no professional. Es considera pesca subaquàtica o submarina aquella que es fa a través d'immersions a pulmó lliure, sense utilitzar equips.
La sol·licitud es pot fer per internet o presencialment.
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
- Fotocòpia del DNI
- Certificat mèdic oficial on es faci constar que la persona sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca subaquàtica.
- Si la persona sol·licitant és menor de 16 anys, ha de presentar autorització expressa del seu/ de la seva  representant legal, fotocòpia del DNI  i fotocòpia del llibre de família o del certificat del Registre Civil que acrediti la seva representació legal.
- Si la persona sol·licitant està  en situació d'incapacitat permanent total o absoluta ha de presentar fotocòpia de la resolució o el certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
- Si la persona sol·licitant te una discapacitat igual o superior al 33% ha de presentar fotocòpia de la resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
- La sol·licitud comporta una taxa. (Any 2018 18.60 euros)
La llicència és gratuïta per a les persones menors de 18 anys, majors de 65 anys, les que acreditin documentalment la situació d'incapacitat permanent total o absoluta i aquelles que es trobin en algun dels supòsits de l’apartat “Taxes”.
A on puc expedir la federativa o tarjeta esportiva
 – 
La llicència federativa és l’assegurança més complerta del mercat i cobreix tots els esports que es practiquen des de la FECDAS. També, és el permís d’armes per poder portar i utilitzar fusells de pesca submarina.
La tarjeta federativa la pot expedir qualsevol entitat vinculada a la FECDAS.
El departament de pesca submarina recomana afiliar-se a un club esportiu el qual podrà fer els cursos i activitats pertinents i millorar compartint l’experiència dels seus associats. 
Per a dubtes d’Entitats us podeu adreçar a l’e-mail de la FECDAS: info@fecdas.cat
Edat mínima legal per a la pràctica de la pesca submarina recreativa
 – 
La normativa actual de la Generalitat de Catalunya no especifica edat mínima per obtenir la llicència de pesca submarina, només especifica que ha d'anar acompanyat d'una autorització expressa del representant legal en cas que es tingui menys de 16 anys.
+info: DECRET 100/2000, de 6 de març, pel qual s'unifiquen les llicències de pesca recreativa. (DOGC  núm.  3096  publicat el  10/03/2000)
Edat mínima per a la pràctica de la pesca submarina de competició
 – 
L’edat mínima per poder participar a les competicions de pesca submarina del calendari de la FECDAS és setze anys complerts. Entre els setze i divuit anys cal l’autorització expressa del representant legal.
La federativa obligatòria per utilitzar un fusell de pesca submarina
 – 
Segons el vigent Reglament d'armes, els fusells submarins es troben a la categoria 7a. i són considerats una arma.
Segons aquest reglament, per utilitzar i portat un fusell submarí ha d'anar acompanyat de la LLICENCIA FEDERATIVA expedida per les Federacions com la FECDAS.
Aquesta normativa no especifica l’edat mínima per portar aquest tipus d'armes.
A on puc fer un curs de pesca submarina
 – 
La formació es un dels grans reptes de la FECDAS, aquest 2020 estem creant una escola de pesca submarina que veurà la llum a inicis de 2021. Aquest any es farán diferents activitats formatives gratuïtes, us mantindrem informats a travès dels vostres clubs.
Els clubs esportius també organitzen cursos i sortides de pesca submarina.
Com puc participar en les competicions esportives de pesca submarina
 – 
Per participar en una competició esportiva de pesca submarina cal estar afiliat a un club esportiu, disposar de la llicència federativa esportiva.
El club esportiu us oferirà cursos, pràctiques, xerrades de reglament i us prepararan per afrontar correctament la competició esportiva de la pesca submarina.
La llicencia de pesca submarina recreativa d'una altra país o autonomia és vàlida també a Catalunya
 – 
Catalunya té llicència de pesca submarina pròpia, però amb la nova reglamentació europea també és vàlid de les altres autonomies d’Espanya o països de la comunitat europea.
Ara bé, per les autonomies o altres països que en la seva tramitació no cal el certificat mèdic, cal tenir-ho per a la pràctica recreativa a Catalunya.
Hi ha altres autonomies d’Espanya com Andalusia, Balears, Canaries, Ceuta i Melilla que nomès accepten la llicència de la seva propia comunitat autònoma, cal preguntar abans de practicar la pesca submarina en la seva autonomia.
Està regulada la recollida d'eriçons de mar -garotes-?
 – Sí. El departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya regula la recollida d'eriçons de mar en l'ordre AAR/436/2008, de 8 d’octubre. En ella, estableix els períodes de temps en què és permesa i les quantitats permeses. Podeu consultar la llei en l'apartat d'Informació general del departament de l'àrea de Pesca submarina del lloc web de la FECDAS o en aquesta adreça web: http://www.fecdas.cat/docs/84ccd6_Regulacio_recollida_garotes.pdf.
Distàncies en la mar que ha de respectar el pescador submarí en apnea
 – 13/03/2012 - Està prohibit pescar a menys de 100 metres dels arts de pesca, fixos i flotants, legalment calats, respectant l'ordre d'arribada, dels establiments de cultius marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional. També, està prohibit pescar a menys de 250 metres de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa. (Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa)
Distàncies en la mar que cal tenir en compte segons la Normativa d'activitats marítimes
 – 14/03/2012 - ... les activitats subaquàtiques es desenvoluparan amb les següents requisits: a) Els practicants del busseig lliure senyalitzaran la seva presencia mitjançant un boia de color taronja. b) Els submarinistes amb escafandre i els submarinistes, quan es trobin allunyats de l'embarcació ... senyalitzaran la seva presència mitjançant una boia de color taronja amb una línia blanc en la seva part superior, en ambdós supòsits les embarcacions ... els donaran un resguard mínim de 25 metres. c) Quan els bussejadors utilitzin la embarcació auxiliar, aquesta hissarà la bandera "A" del codi internacional de senyals. ... se prohibeix la utilització de l'esmentada senyal quan l'embarcació no tingui bussejadors submergits. Les altres embarcacions i artefactes li donaran un resguard de 100 metres, i navegaran amb la deguda precaució mentre estiguin en la proximitat... (Normativa activitats marítimes CAPITANIES MARÍTIMES de Catalunya)
 
    ACTIVITAT      LLOC   DATA INICI
XXXV Trofeu festa major MEMORIAL KIKE MUÑOZ  ANUL·LAT COVID   31 març, 2020
I TROFEU PLE DE PEIX A.E.S.NEPTUNO  ANUL·LAT COVID   19 abril, 2020
Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans  APLAÇAT COVID19   24 maig, 2020
Campionat de Catalunya Masculí Mànega I  APLAÇAT COVID19   20 juny, 2020
Campionat de Catalunya Masculí Mànega II  APLAÇAT COVID19   21 juny, 2020
XLI Trofeu Skaphos Palamós Individual  ANUL·LAT COVID   28 juny, 2020
Campionat de Catalunya per Equips de Clubs  APLAÇAT COVID19   25 juliol, 2020
XXIII Trofeu Skaphos Begur Parelles  Aiguafreda   06 setembre, 2020
XXIV PESCA SUBMARINA ind PER ESPECIES CB NORD  Llançà   04 octubre, 2020
II Open Femení Trofeu SKAPHOS  Escala   11 octubre, 2020
XVIIICopa Catalana per equips-Marató per espècies  Palamós   17 octubre, 2020
VI TROFEU CNHV per equips  L'HOSPITALET DE L'INFANT   24 octubre, 2020
 
Informació del departament Any:
Informació general del departament
•  Parc Natural de Cap de Creus, Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
•  Normativa ganivets; mínim una cara dentada i 6cm fulla
•  Planell Parc Natural del Montgrí i zones restringides
•  Consells pesca recreativa als parcs naturals del Cap de Creus i Montgri
•  Sentència sobre la normativa d'aplicació en matèria d'armes
•  Talles mínimes autoritzades pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
•  Documentació necessària per a la pràctica legal de la pesca submarina esportiva
•  Carta de Barcelona
•  Diploma de col·laboració de la FECDAS en una pesca sostenible en els parcs del Montgrí i Cap de Creus.
•  Informació sobre la llicència de pesca recreativa subaquàtica de la Generalitat de Catalunya
•  Ordre del DAAAR que regula la recollida de garotes
•  DAAM: pesca de la garota a Catalunya
•  DARP: Campanya NO al peix petit
•  FECDAS: consells i orientacions seguretat
•  DARP: per un fondeig respectuós
•  DARP: ordre i orientacions en la platja
•  DARP: codi conducta pesca responsable
•  Parc natural CAP DE CREUS
•  Reserva marina SES NEGRES
Reglaments i normatives
•  Reglament general Pesca Submarina 2020 (12/01/2020)
•  Reglament particular Pesca Submarina 2020 (12/01/2020)
•  Annex nr. 1 Reglament PS (12/01/2020)
•  Annex nr. 2 Reglament PS (12/01/2020)
•  Annex nr. 3 Reglament PS (12/01/2020)
•  Annex nr. 4 Reglament PS (12/01/2020)
•  Annex nr. 5 Reglament PS (12/01/2020)
•  Annex nr. 6 Reglament PS (12/01/2020)
•  Reial Decret 137/1993 (BOE número 55/1993), del 29 de gener del 1993, sobre el reglament d'armes (29/01/1993)
Notícies
•  Consells per la pràctica de la pesca submarina en Fase 1 (17/05/2020)
•  Convalidació autonomies llicencia de pesca submarina (15/05/2020)
•  Carta enviada al Ministeri de Sanitat en desacord als criteris desescalada COVID19 (11/05/2020)
•  El ministeri de l’Interior confirma la llicència federativa com a únic permís d’armes per als fusells de Pesca submarina (23/05/2017)
Col·laboracions
•  Nou patrocinador dept. pesca submarina: www.onnautic.com


Consell Català de Ressuscistació Unió de Federacions Esportives de Catalunya Federació Espanyola d'Activitats Subquàtiques Confederació Mundial d'Activitats Subaquètiques

Generalitat de Catalunya - Secretaria General de lEsport
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Copyright © 2020 FECDAS
Federació Catalana d`Activitats Subaquàtiques NIF: Q5855006B