INTRANET FECDAS    CONTACTAR FECDAS GESTIÓ
 NOSALTRES
 AGENDA OFICIAL FECDAS
 AGENDA D´ACTIVITATS CLUBS
 CLUBS ESPORTIUS
 CENTRES ASSOCIATS
 GALERIES AUDIOVISUALS
 ECAS - ESCOLA CATALANA
 D´ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
 
Pesca submarina

La pesca en apnea és la recerca i captura d'animals vius en estat de llibertat, especialment peixos, efectuada per un nedador (bussejador en apnea o apneista) en què l'autonomia del qual depèn exclusivament de la seva capacitat física a l'hora de capbussar-se.

FotoLa pesca a pulmó lliure és un esport minoritari i, alhora, molt arrelat i popular a Catalunya, i té un caràcter altament formatiu per als joves tant pel que fa al conreu de les capacitats físiques, psíquiques i morals del propi esportista com per al coneixement i el respecte pel mar i els peixos.

Podem afirmar, de manera contundent, que la pesca submarina és un sistema de pesca selectiu, racional i responsable perquè el pescador submarí pot decidir la mida i el tipus de peix que vol capturar i descartar-ne la pesca si no assoleix les condicions que aquesta pràctica esportiva té establertes com a necessàries -mida, pes...-. Això diferència de manera absoluta la pesca submarina, que discrimina, de la resta de tipus de pesca, en què la captura és completament indiscriminada.

Una dada important que ajuda a entendre la veritable incidència del pescador submarí en el medi marí és la poca fondària a què pot arribar a pulmó lliure: només això ja representa una limitació seriosa a la seva relació amb el mar.

 Foto 

Els objectius d'una pesca responsable i sostenible han de ser aquells que es basen en les següents pautes: no sobreexplotar els recursos del calador; no desaprofitar-ne els recursos; no trastornar ni alterar de cap manera el cicle de reproducció de les espècies i no destruir la flora ni fer malbé l'entorn.

La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, molt conscienciada amb la conservació del medi natural, imparteix cursos a través dels clubs federats per donar a conèixer la normativa vigent i el reglament esportiu de la disciplina, que és molt més selectiu que la normativa oficial que emana de les Administracions públiques i que se li pot aplicar.

Per desenvolupar aquesta activitat, cal tenir expedida la llicència de pesca recreativa que facilita la Generalitat de Catalunya i que inclou la presentació d'un certificat mèdic amb una vigència anterior a un any i, també, la lllicència esportiva de la FECDAS, que actua com a assegurança, com a pòlissa de responsabilitat civil i com a permís d'armes obligatoris.

 

Correu electrònic del departament de Pesca submarina: pescasub@fecdas.cat

A on puc fer consulta, pagament i reimpressió de la llicencia de pesca submarina recreativa
 – 
A on puc expedir la llicencia de pesca submarina recreativa
 – 
La llicència de pesca subaquàtica o pesca submarina és una autorització de la Generalitat de Catalunya per a la pràctica de la pesca recreativa submarina, no professional. Es considera pesca subaquàtica o submarina aquella que es fa a través d'immersions a pulmó lliure, sense utilitzar equips.
La sol·licitud es pot fer per internet o presencialment.
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
- Fotocòpia del DNI
- Certificat mèdic oficial on es faci constar que la persona sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca subaquàtica.
- Si la persona sol·licitant és menor de 16 anys, ha de presentar autorització expressa del seu/ de la seva  representant legal, fotocòpia del DNI  i fotocòpia del llibre de família o del certificat del Registre Civil que acrediti la seva representació legal.
- Si la persona sol·licitant està  en situació d'incapacitat permanent total o absoluta ha de presentar fotocòpia de la resolució o el certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
- Si la persona sol·licitant te una discapacitat igual o superior al 33% ha de presentar fotocòpia de la resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
- La sol·licitud comporta una taxa. (Any 2018 18.60 euros)
La llicència és gratuïta per a les persones menors de 18 anys, majors de 65 anys, les que acreditin documentalment la situació d'incapacitat permanent total o absoluta i aquelles que es trobin en algun dels supòsits de l’apartat “Taxes”.
A on puc expedir la federativa o tarjeta esportiva
 – 
La llicència federativa és l’assegurança més complerta del mercat i cobreix tots els esports que es practiquen des de la FECDAS. També, és el permís d’armes per poder portar i utilitzar fusells de pesca submarina.
La tarjeta federativa la pot expedir qualsevol entitat vinculada a la FECDAS.
El departament de pesca submarina recomana afiliar-se a un club esportiu el qual podrà fer els cursos i activitats pertinents i millorar compartint l’experiència dels seus associats. 
Per a dubtes d’Entitats us podeu adreçar a l’e-mail de la FECDAS: info@fecdas.cat
Edat mínima legal per a la pràctica de la pesca submarina recreativa
 – 
La normativa actual de la Generalitat de Catalunya no especifica edat mínima per obtenir la llicència de pesca submarina, només especifica que ha d'anar acompanyat d'una autorització expressa del representant legal en cas que es tingui menys de 16 anys.
+info: DECRET 100/2000, de 6 de març, pel qual s'unifiquen les llicències de pesca recreativa. (DOGC  núm.  3096  publicat el  10/03/2000)
Edat mínima per a la pràctica de la pesca submarina de competició
 – 
L’edat mínima per poder participar a les competicions de pesca submarina del calendari de la FECDAS és setze anys complerts. Entre els setze i divuit anys cal l’autorització expressa del representant legal.
La federativa obligatòria per utilitzar un fusell de pesca submarina
 – 
Segons el vigent Reglament d'armes, els fusells submarins es troben a la categoria 7a. i són considerats una arma.
Segons aquest reglament, per utilitzar i portat un fusell submarí ha d'anar acompanyat de la LLICENCIA FEDERATIVA expedida per les Federacions com la FECDAS.
Aquesta normativa no especifica l’edat mínima per portar aquest tipus d'armes.
A on puc fer un curs de pesca submarina
 – 
La formació FECDAS ofereix des d’un bateig de pesca submarina, fins a dos nivells més de titulacions.
Els clubs esportius que organitzen cursos i sortides de pesca submarina són les entitats de la FECDAS que els seus socis participen en competicions i que alguns també les organitzen. 
Com puc participar en les competicions esportives de pesca submarina
 – 
Per participar en una competició esportiva de pesca submarina cal estar afiliat a un club esportiu, disposar de la llicència federativa esportiva.
El club esportiu us oferirà cursos, pràctiques, xerrades de reglament i us prepararan per afrontar correctament la competició esportiva de la pesca submarina.
La llicencia de pesca submarina recreativa d'una altra país o autonomia és vàlida també a Catalunya
 – 
Catalunya té llicència de pesca submarina pròpia, però amb la nova reglamentació europea també és vàlid de les altres autonomies d’Espanya o països de la comunitat europea.
Ara bé, per les autonomies o altres països que en la seva tramitació no cal el certificat mèdic, cal tenir-ho per a la pràctica recreativa a Catalunya.
Hi ha altres autonomies d’Espanya com Galícia i Balears... que tenen un altre criteri i cal preguntar abans de practicar la pesca submarina en la seva autonomia.
Està regulada la recollida d'eriçons de mar -garotes-?
 – Sí. El departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya regula la recollida d'eriçons de mar en l'ordre AAR/436/2008, de 8 d’octubre. En ella, estableix els períodes de temps en què és permesa i les quantitats permeses. Podeu consultar la llei en l'apartat d'Informació general del departament de l'àrea de Pesca submarina del lloc web de la FECDAS o en aquesta adreça web: http://www.fecdas.cat/docs/84ccd6_Regulacio_recollida_garotes.pdf.
Distàncies en la mar que ha de respectar el pescador submarí en apnea
 – 13/03/2012 - Està prohibit pescar a menys de 100 metres dels arts de pesca, fixos i flotants, legalment calats, respectant l'ordre d'arribada, dels establiments de cultius marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional. També, està prohibit pescar a menys de 250 metres de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa. (Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa)
Distàncies en la mar que cal tenir en compte segons la Normativa d'activitats marítimes
 – 14/03/2012 - ... les activitats subaquàtiques es desenvoluparan amb les següents requisits: a) Els practicants del busseig lliure senyalitzaran la seva presencia mitjançant un boia de color taronja. b) Els submarinistes amb escafandre i els submarinistes, quan es trobin allunyats de l'embarcació ... senyalitzaran la seva presència mitjançant una boia de color taronja amb una línia blanc en la seva part superior, en ambdós supòsits les embarcacions ... els donaran un resguard mínim de 25 metres. c) Quan els bussejadors utilitzin la embarcació auxiliar, aquesta hissarà la bandera "A" del codi internacional de senyals. ... se prohibeix la utilització de l'esmentada senyal quan l'embarcació no tingui bussejadors submergits. Les altres embarcacions i artefactes li donaran un resguard de 100 metres, i navegaran amb la deguda precaució mentre estiguin en la proximitat... (Normativa activitats marítimes CAPITANIES MARÍTIMES de Catalunya)
 
    ACTIVITAT      LLOC   DATA INICI
XXXIV Trofeu Festa Major, Memorial Kike Muñoz  Vilassar de Mar   17 març, 2019
Campionat de Catalunya per Equips de Clubs  Portbou   24 març, 2019
Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans  Ametlla de Mar   27 abril, 2019
Campionat de Catalunya Masculí Mànega I  Palamós   18 maig, 2019
Campionat de Catalunya Masculí Mànega II  Palamós   19 maig, 2019
Campionat Espanya SUB23  Hondarribia - Guipúzcoa   15 juny, 2019
LXIII Campionat d’Espanya Individual     28 juny, 2019
VI Campionat d’Espanya Femení  Cadis   28 juny, 2019
XXII TROFEU SKAPHOS BEGUR PARELLES  Aiguafreda   08 setembre, 2019
XL Trofeu Skaphos Palamós Individual  Palamós   06 octubre, 2019
V TROFEO CNHV  L'HOSPITALET DE L'INFANT   26 octubre, 2019
XVII Copa Catalana Solidària per equips 2019  Mataró   02 novembre, 2019
Comp. XXIII PESCA SUB IND ESPECIES CB NORD  P.SELVA-LLANÇA-COLERA i P.BOU   17 novembre, 2019
 
Informació del departament Any:
Informació general del departament
•  Planell Parc Natural del Montgrí i zones restringides
•  Consells pesca recreativa als parcs naturals del Cap de Creus i Montgri
•  Sentència sobre la normativa d'aplicació en matèria d'armes
•  Talles mínimes autoritzades pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
•  Documentació necessària per a la pràctica legal de la pesca submarina esportiva
•  Carta de Barcelona
•  Diploma de col·laboració de la FECDAS en una pesca sostenible en els parcs del Montgrí i Cap de Creus.
•  Informació sobre la llicència de pesca recreativa subaquàtica de la Generalitat de Catalunya
•  Ordre del DAAAR que regula la recollida de garotes
•  DAAM: pesca de la garota a Catalunya
•  DARP: Campanya NO al peix petit
•  FECDAS: consells i orientacions seguretat
•  DARP: per un fondeig respectuós
•  DARP: ordre i orientacions en la platja
•  DARP: codi conducta pesca responsable
•  Parc natural CAP DE CREUS
•  Reserva marina SES NEGRES
Informació general de les activitats
•  cartell - XXIII PESCA SUB IND ESPECIES CB NORD
•  info - XVII Copa Catalana Solidària per equips 2019
•  info - V TROFEO CNHV
•  cartell - V TROFEO CNHV
•  cartell - Comp. PESCA SUB IND ESP. CB SUD-LLORET ACESUBGI
•  info - XL Trofeu Skaphos Palamós Individual
•  info - XXII TROFEU SKAPHOS BEGUR PARELLES
•  programa - VI Campionat d’Espanya Femení
•  cartell - VI Campionat d’Espanya Femení
•  programa - LXIII Campionat d’Espanya Individual
•  cartell - LXIII Campionat d’Espanya Individual
•  info - Campionat de Catalunya Masculí Mànega II
•  info - Campionat de Catalunya Masculí Mànega I
•  inscrits - Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans
•  cartell i info - XXXIV Trofeu Festa Major, Memorial Kike Muñoz
•  cartell - Campionat de Catalunya per Equips de Clubs
•  Reglament particular - Campionat de Catalunya per Equips de Clubs
Reglaments i normatives
•  reglament 2 - VI Campionat d’Espanya Femení (28/06/2019)
•  reglament - VI Campionat d’Espanya Femení (28/06/2019)
•  reglament 2 - LXIII Campionat d’Espanya Individual (28/06/2019)
•  reglament - LXIII Campionat d’Espanya Individual (28/06/2019)
•  Reglament particular - Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans (25/04/2019)
•  Reglament de Pesca submarina 2019 (17/03/2019)
•  Annex nr. 1 (17/01/2014)
•  Annex nr. 7 (17/01/2014)
•  Annex nr. 5 (17/01/2014)
•  Annex nr. 4 (17/01/2014)
•  Annex nr. 3 (17/01/2014)
•  Annex nr. 2 (17/01/2014)
•  Reial Decret 137/1993 (BOE número 55/1993), del 29 de gener del 1993, sobre el reglament d'armes (29/01/1993)
Resultats i classificacions
•  clas - XXIII PESCA SUB IND ESPECIES CB NORD
•  clas - XL Trofeu Skaphos Palamós Individual - SKAPHOS
•  clas - XXII TROFEU SKAPHOS BEGUR PARELLES
•  clas open - Campionat Espanya SUB23
•  clas femení - Campionat Espanya SUB23
•  clas - Campionat Espanya SUB23
•  clas - Campionat de Catalunya Absolut i Individual
•  clas - Campionat de Catalunya Individual Mànega II
•  clas - Campionat de Catalunya Individual Mànega I
•  clas - Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans
•  clas - Campionat de Catalunya per Equips de Clubs
•  clas - XXXIV Trofeu Festa Major, Memorial Kike Muñoz
Notícies
•  La XXIII competició Costa Brava Nord i Alt Empordà Llançà es disputa el 17 de novembre de 2019 (14/11/2019)
•  V TROFEU CNHV PESCA SUBMARINA PER EQUIPS (24/10/2019)
•  Tot a punt pel Interclubs Pescasub individual La Selva per espècies (17/10/2019)
•  Ugo Guirres del club APS campió del XL Trofeu Palamós Interclubs de pesca submarina (06/10/2019)
•  Sandra Prat, campiona d’Espanya de pesca submarina a Cadis (11/07/2019)
•  Sandra Prat Campiona d’Espanya de pesca submarina a Cadis (09/07/2019)
•  Campionat d’Espanya LXIII Individual i VI Femení de pesca submarina (28/06/2019)
•  Marc Medrano i Esteve Genís participen en el IX Campionat d'Espanya Sub23 de Pesca submarina Masculí. (23/06/2019)
•  Oscar Hidalgo del club SKAPHOS campió de Catalunya absolut de pesca submarina amb autoritat (23/05/2019)
•  Roales, Medrano y Ainhoa Abellán Campions de Catalunya de pesca submarina de la seva categoria (29/04/2019)
•  La FECDAS fa lliurament de peix de roca a Caritas Portbou (06/04/2019)
•  SKAPHOS s’emporta el Campionat de Catalunya per Equips de pesca submarina (27/03/2019)
•  Albert Giralt de l’AES Neptuno guanya el XXXIV Trofeu Festa Major CASEP de pesca submarina (21/03/2019)
•  Taula rodona “Present i futur de la pesca submarina federada” a Catalunya (09/03/2019)
•  Tot a punt per al XXXIV Trofeu Festa Major CASEP de pesca submarina (08/03/2019)
•  El ministeri de l’Interior confirma la llicència federativa com a únic permís d’armes per als fusells de Pesca submarina (23/05/2017)
Galeria fotogràfica
•  reportatge - XXIII PESCA SUB IND ESPECIES CB NORD (19/11/2019)
•  reportatge - XL Trofeu Skaphos Palamós Individual (06/10/2019)
•  reportatge - XXII TROFEU SKAPHOS BEGUR PARELLES (09/09/2019)
•  reportatge - Campionat d’Espanya Individual masculí i femení a Cadis (09/07/2019)
•  reportatge - Campionat Espanya SUB23 pesca submarina (23/06/2019)
•  reportatge - Campionat de Catalunya Individual Mànega II (19/05/2019)
•  reportatge - Campionat de Catalunya Individual Mànega I (18/05/2019)
•  reportatge - Campionat de Catalunya Femení, SUB23 i Veterans (29/04/2019)
•  Campionat de Catalunya per Equips 2019 (27/03/2019)
•   XXXIV Trofeu Festa Major, Memorial Kike Muñoz (18/03/2019)


Consell Català de Ressuscistació Unió de Federacions Esportives de Catalunya Federació Espanyola d'Activitats Subquàtiques Confederació Mundial d'Activitats Subaquètiques

Generalitat de Catalunya - Secretaria General de lEsport
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Copyright © 2019 FECDAS
Federació Catalana d`Activitats Subaquàtiques NIF: Q5855006B